UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Martial Arts Team

Back row (from left):

GAO XUAN (FBA/CYTC), WANG ZIWEI (FBA/SHEAC), YANG BOHAN (FBA/SHEAC), WONG U HONG (FST/MCMC), WU JIATAI (FST/MCMC), CHAN UN LEONG (Vice Captain, FST/CKPC), MA CHON WONG (FLL/CKYC)

Front row (from left):

CHOI SUT IAN (Manager), CHU HIO IAN (FBA/CYTC), LIN XIAYUAN (Team Assistant, FAH/CYTC), LAI IAM FONG (Coach), TANG WENG IN (Captain, FBA/HFPJC), LIANG XUEZHEN (FSS/CKPC), DI QINGRU (FBA/SPC), CHEONG KHA MAN (FST/CKYC)

Team Manager: CHOI SUT IAN

Team Coach: LAI IAM FONG

Team Members List:

AU YEUNG SHING HUNG (FSS/PGH)CHAN UN LEONG (Vice Captain, FST/CKPC), CHEONG KHA MAN (FST/CKYC), CHU HIO IAN (FBA/CYTC), DI QINGRU (FBA/SPC), GAO XUAN (FBA/CYTC), LIANG XUEZHEN (FSS/CKPC), LIN XIAYUAN (Team Assistant, FAH/CYTC), MA CHON WONG (FLL/CKYC), TANG WENG IN (Captain, FBA/HFPJC), WANG ZIWEI (FBA/SHEAC), WONG U HONG (FST/MCMC), WU JIATAI (FST/MCMC), YANG BOHAN (FBA/SHEAC)