UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Korfball Team

Back row (from left):

CHEK IO KEI (Coach), WONG CHI WA (FAH/SHEAC), CHANG CHI KEI (FSS/CKPC), LEI CHEOK SENG (Captain, FST/MCMC), LEONG WENG CHONG (FSS/MCMC), WONG MENG HENG (FST/LCWC), CHEANG KA HOU (FBA/CYTC), VONG LONG SENG (FBA/MLC), CHAN WAN FONG (FST/MLC), LEI IO CHONG (FST/MLC), HOI KAM MENG (FSS/HFPJC)

Front row (from left):

WANG SHAN SHAN (FAH/CKPC), SHI QING QING (FST/PGH), IO WENG U (FED/SPC), CRYSTAL CHOW QIAN JING (FBA/CKYC), HUANG WAI MAN (FBA/CKYC), WONG CHIN WA (FBA/CKYC), LUO YU TING (FBA/CKYC), AU CHI CHENG (Vice Captain, FAH/CYTC), CHEONG HOU KUAN (FSS/SPC), IEONG IM PENG (FSS/LCWC), GAN QIAN WEN (FBA/MCMC), FONG CHENG LAM (FBA/MLC), ZHAI JING WEN (Team Assistant, FAH/CYTC), CHEONG ON LEI (FED/MLC)

Team Manager: LEONG KA U

Team Coach: CHEK IO KEI

Team Members List:

AU CHI CHENG (Vice Captain, FAH/CYTC), CHAN WAN FONG (FST/MLC), CHANG CHI KEI (FSS/CKPC), CHEANG KA HOU (FBA/CYTC), CHEONG HOU KUAN (FSS/SPC), CHEONG ON LEI (FED/MLC), CRYSTAL CHOW QIAN JING (FBA/CKYC), FONG CHENG LAM (FBA/MLC), GAN QIAN WEN (FBA/MCMC), HOI KAM MENG (FSS/HFPJC), HUANG WAI MAN (FBA/CKYC), IEONG IM PENG (FSS/LCWC), IO WENG U (FED/SPC), LEI CHEOK SENG (Captain, FST/MCMC), LEI IO CHONG (FST/MLC), LEONG WENG CHONG (FSS/MCMC), LUO YU TING (FBA/CKYC), SHI QING QING (FST/PGH), VONG LONG SENG (FBA/MLC), WANG SHAN SHAN (FAH/CKPC), WONG CHI WA, (FAH/SHEAC), WONG CHIN WA (FBA/CKYC), WONG MENG HENG (FST/LCWC), ZHAI JING WEN (Team Assistant, FAH/CYTC)